PRIVACY

PRIVACYBELEID VAN DEWALT OP HET INTERNET

Hartelijk welkom op DEWALT.nl, dat wordt beheerd door DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (registratienummer SC14586) gevestigd te Migvie House, North Silver Street, Aberdeen, AB10 1RJ, Scotland. Het gebruik van DEWALT.be , de levering van uw persoonsgegevens door u aan ons en de deelname aan alle campagnes die naar deze voorwaarden verwijzen, zijn is onderworpen aan en wordt geregeld door deze voorwaarden. Leest u ze aandachtig door. De DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, het moederbedrijf, haar dochterondernemingen en andere bedrijven binnen de ondernemingsgroep beheren DEWALT.be en leveren de diensten die samenhangen met de website "europe-DEWALT.com" van DEWALT op basis van deze voorwaarden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Dewalt Industrial Power Tool Company Limited. Wanneer de begrippen "u" en "uw" in deze Privacyverklaring worden gebruikt, wordt hiermee iedere gebruiker van deze website , iedere klant en iedere persoon die zijn/haar persoonsgegevens aan ons levert en iedere deelnemer aan de campagnes en acties onderworpen aan deze Privacyverklaring bedoeld.

BELANGRIJK: DOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN/OF DOOR HET GEBRUIKEN VAN ONZE WEBSITE STEMT U ERMEE IN DAT ALLE DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS MOGEN WORDEN GEBRUIKT OP DE MANIER EN VOOR DE DOELEINDEN DIE HIERONDER BESCHREVEN STAAN. BOVENDIEN GARANDEERT U HIERMEE DAT ALLE DOOR U VERSTREKTE GEGEVENS JUIST ZIJN.

Wij zijn van mening dat uw privacy op het internet zeer belangrijk is. Het Privacybeleid zoals hieronder uiteengezet, beschrijft het huidige beleid en de praktijk van DEWALT met betrekking tot Persoonsgegevens die u direct aan ons verstrekt en/of via de website, voor zover dat zulke Persoonsgegevens worden beschermd door de toepasselijke Europese en nationale wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Onder het begrip “Persoonsgegevens” wordt verstaan: gegevens over u die als persoonlijk kunnen worden geclassificeerd zoals zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

IN DIT PRIVACYBELEID KOMEN DE VOLGENDE ZAKEN AAN BODDE ORDE :

  1. Welke gegevens verzamelt DEWALT en hoe gebruikt DEWALT deze gegevens?
  2. Hoe voorkom ik dat DEWALT in de toekomst contact met mij opneemt per e-mail?
  3. Wat is het beleid van DEWALT ten aanzien van het eigendom van gegevens?
  4. Wat is het beleid van DEWALT ten aanzien van links van DEWALT naar andere sites?
  5. Wordt dit Privacybeleid gewijzigd?
  6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gegevens over mij bij DEWALT correct en actueel zijn?
  7. Stuurt DEWALT mijn gegevens naar het buitenland?
  8. Welke veiligheidsmaatregelen worden er toegepast om mijn Persoonsgegevens te beschermen?
  9. Toepasselijk recht
  10. Contact opnemen met DEWALT

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELT DEWALT EN HOE GEBRUIKT DEWALT DEZE GEGEVENS?

U heeft de mogelijkheid om producten van ons te kopen, aan door Black & Decker georganiseerde campagnes en acties deel te nemen, aanvullende informatie of diensten te ontvangen of gegevens aan ons te verstrekken via klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast kunt u u [meve1] iinformatie over koopgewoonten of andere aankoopinformatie aan ons verstrekken. Als u één van onze producten koopt, aan door Black & Decker georganiseerde campagnes en acties deelneemt of aanvullende informatie opvraagt, dan vragen wij om persoonlijke informatie over uzelf waaronder Persoonsgegevens zoals uw naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. We kunnen u tevens om demografische gegevens vragen zodat wij u een persoonlijke service kunnen bieden. De gegevens die u verstrekt, worden handmatig of elektronisch opgeslagen in onze databases. Soms vullen wij de gegevens die u verstrekt, aan met gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Als u bijvoorbeeld per ongeluk een onjuiste postcode aan ons doorgeeft, kunnen wij gebruik maken van software van derden om dat te corrigeren.


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Met de informatie die we van u als klant ontvangen, kunnen we uw ervaring op onze website continu verbeteren en ook persoonlijker maken. Bovendien stelt die informatie ons in staat om onze producten en diensten te verbeteren. Als wij u om Persoonsgegevens vragen, dan doen we dat met het oog op het volgende:

Wij vragen u alleen om gegevens die geschikt en relevant zijn. Bovendien hebben wij voor de vermeldedie doeleinden geen tezeer uitgebreide informatie nodig. Wanneer wij u voor een bepaald doel informatie sturen, dan kan dat via e-mail zijn, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of via gewonereguliere post.


ANONIEME GEGEVENS VERZAMELD VIA DEZE WEBSITE

Behalve de informatie die we verzamelen op de bovengenoemde wijzen, maken we gebruik van specifieke technologieën om anonieme informatie over het gebruik van onze website op te slaan. Onze server slaat bijvoorbeeld op welke pagina's van onze website worden bekeken. Verder worden ook het IP-adres en het type browser van de bezoeker opgeslagen. Deze technologie maakt u niet persoonlijk bekend, ze stelt ons alleen in staat om statistieken op te stellen over onze bezoekers en over hun gebruik van onze website. Op onze website staan hyperlinks naar andere pagina’s op onze website. We kunnen technologie gebruiken die vaststelt hoe vaak deze links worden benut en welke pagina's op onze website bezoekers bekijken. Ook deze technologie verwijst niet naar u persoonlijk - ze stelt ons alleen in staat om statistieken te maken over het gebruik van deze hyperlinks.


COOKIES

Om de anonieme gegevens te kunnen verzamelen die in de bovenstaande alinea werden beschreven, maken we gebruik van tijdelijke cookies die in het cookiesbestand van uw browser bewaard blijven totdat u uw browser sluit. We kunnen ook gebruik maken van cookies in de e-mailcommunicatie zodat we het e-mailbericht kunnen personaliseren, kunnen nagaan of het is geopend en gelezen en kunnen controleren of u een link in de e-mail heeft gebruikt. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze e-mailcommunicatie en website te monitoren en te verbeteren.Cookies zelf kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw pc wordt opgeslagen.


COOKIES BESCHADIGEN UW COMPUTER NIET.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt wanneer er een cookie wordt ontvangen. Zo kunt u zelf beslissen of u de cookie wilt aanvaardenccepteren of niet. Wij maken ook gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te kunnen bepalen en onze website te kunnen beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer binnen een netwerk, of in dit geval, het internet identificeert. Uw IP-adres wordt eveneens gebruikt voor het verzamelen van brede demografische informatie.Daarnaast kunnen we ook IP-lookups uitvoeren om uw domein (bijv. orange.be, xs4all.be) te bepalen zodat we nog accuratere demografische gegevens van onze gebruikers kunnen verzamelen. Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens.

Wij delen, verkopen of verspreiden uw Persoonsgegevens niet, tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid en onder de volgende omstandigheden :


Voordat wij Persoonsgegevens aan een derde bekendmaken, verplichten wij deze derde om zichdeze derde contractueel te verbindenplichten tot het nemen van adequate voorzorgsmaatregelen, organisatorische maatregelen en veiligheidsmaatregelen opdat de desbetreffende gegevens zijn beschermd zouden zijn en de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en de toepasselijke wetten worden nageleefd.

2. HOE VOORKOM IK DAT DEWALT IN DE TOEKOMST CONTACT MET MIJ OPNEEMT PER E-MAIL?

Als u op onze e-mail-mailinglijst staat, omdat u uw toestemming heeft gegeven om mededelingen van ons te ontvangen, dan is het mogelijk dat u van ons e-mails heeft ontvangten over onze producten, speciale aanbiedingen, prijsvragen en andere zaken. Als u geen e-mailberichten van ons meer wenst te ontvangen of als u wilt dat wij ophouden met het verwerken van uw gegevens op enigerlei andere wijze, stuurt u dan e-mail naar reply@DEWALT.com met "E-mail afmelden" in de onderwerpregel.Elke e-mail die we versturen, bevat een eenvoudige, geautomatiseerde procedure om de ontvangst van onze e-mailberichten te stoppen. Als u daarvan gebruik wilt maken, volgt u dan de instructies die onderaan in elke e-mail staan. Wij doen dan onze uiterste best om elke communicatie per e-mail direct stop te zetten. Daarbij hebben we echter af en toe wel te maken met administratieve vertraging. Uw aanvraag wordt echter zo snel mogelijk en kosteloos afgehandeld.


3. WAT IS HET BELEID VAN DEWALT TEN AANZIEN VAN DEHET EIGENDOM VAN GEGEVENS?

DEWALT heeft het recht om alle meningen, ideeën, suggesties en andere reacties die op de website van DEWALT worden geplaatst zonder enige beperking en zonder kosten te gebruiken. Niets in dit Privacybeleid vormt een beperking op of een aantasting van dit recht. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij u vragen of toestaan om uw mening/ideeën te geven. In zulke situaties dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van een DEWALT-overeenkomst die betrekking heeft op de verstrekking van zulke informatie voordat ze wordt verstrekt.


4. WAT IS HET BELEID VAN DEWALT TEN AANZIEN VAN LINKS VAN DEWALT NAAR ANDERE SITES?

Wij zijn gerechtigd om externe links naar andere gerelateerde websites toe te voegen. Vanzelfsprekend proberen we alleen links naar websites te plaatsen waar voor privacy dezelfde hoge standaard geldt als dat op onze website het geval is. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke gelinkte websites. Bovendien betekent de aanwezigheid van een externe link niet dat DEWALT het gelinkte bedrijf, product of de gelinkte service op enigerlei wijze ondersteunt. We raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van zulke gelinkte sites te lezen.


5. WORDT DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD?

Wij zijn voortdurend begaan met het verbeteren van zig om onze communicatiemethodesn te verbeteren en met het toevoegen van nieuwe functies en mogelijkheden aan deze website en onze bestaande diensten toe te voegen. Vanwege deze doorlopende wijzigingen, juridische wijzigingen en de veranderende aard van de technologie, veranderen ook de methoden voor gegevensbehandeling van tijd tot tijd. Indien en wanneer onze gegevensbehandelingsmethoden veranderen, stellen wij u en indien wettelijk vereist de autoriteiten voor gegevensbehandeling daarvan op de hoogte. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren.


6. HOE KAN IK ER ZEKER VAN ZIJN DAT GEGEVENS OVER MIJ BIJ DEWALT CORRECT EN ACTUEEL ZIJN?

Als wij uw schriftelijke aanvraag ontvangen en mits u onswij over voldoende informatie verschaft beschikken om vast te stellen welke Persoonsgegevens van u zijn, zullen wij aan u de Persoonsgegevens bekendmaken die wij over u bewaren. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Deze kosten bedragen maximaal het wettelijk vastgestelde bedrag. Wij corrigeren, rectificeren of verwijderen Persoonsgegevens die niet juist zijn gratis en informeren derde ontvangers van deze gegevens over de noodzakelijke wijzigingen. U kunt informatie die u aan ons heeft verstrekt, actualiseren door via één van de onderstaande adressen contact met ons op te nemen. Tenzij u ons opdracht geeft om uw Persoonsgegevens te verwijderen, worden deze bewaard zolang dat nodig is om de taken waarvoor ze zijn verzameld te kunnen vervullen. Op aanvragen tot het verwijderen van Persoonsgegevens zijn de toepasselijke juridische en ethische rapporteringsageverplichtingen en/of verplichtingen tot het bewaren van documenten van toepassing.


7. STUURT DEWALT MIJN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND?

Als u deze website bezoekt vanuit een ander land dan waar onze servers zich bevinden (momenteel Duitsland) brengt deze communicatie noodzakelijkerwijs met zich mee dat informatie grensoverschrijdend wordt overgedragen. Bovendien kunnen uw Persoonsgegevens ten behoeve van één of meer doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, waaronder de doeleinden in dit Privacybeleid, of ten behoeve van doeleinden waarvoor u later toestemming heeft gegeven, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. U dient er rekening mee te houden dat in sommige landen waar wij uw Persoonsgegevens naartoe kunnen verzenden, de bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde hoge niveau heeft als dat in uw eigen land het geval is. Door deze website te bezoeken en elektronisch met ons te communiceren, geeft u toestemming voor de verwerking en overdracht van uw Persoonsgegevens zoals in onderhavige paragraaf 7 staat vermeld.


8. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN ER TOEGEPAST OM MIJN PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?

Wij zetten passende technische veiligheidsmiddelen in en hebben organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onbedoeld verlies en onbedoelde vernietiging en/of beschadiging. Daarbij verplichten wij contractueel iedere streven wij ernaar dat enig derde partij die namens ons uw Persoonsgegevens verwerkt eveneens zulke middelen en maatregelen toe te passenpast. Alle Persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde computers en zijn indien mogelijk versleuteld.


9. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van deonze website Gebruiksvoorwaarden van onze website http://www.dewalt.nl/privacy/. Op ieder geschil of vordering van welke aard dan ook die voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik van deze website, is Belgische recht van toepassing ongeacht wettelijke bepalingen die met elkaar in strijd zijn. Voor alle handelingen of procedures die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Privacyverklaring, de geldigheid, nakoming, uitvoering of schending ervan, en voor de materie van deze Privacyverklaring zelf zijn deis een Belgische rechtbanken te Brusseler bevoegd. Hierbij stemt u onherroepelijk in met en onderwerpt u zichzelf aan de bevoegdheid van de betreffende rechters voor alle genoemde doeleinden. Niettegenstaande het bovenstaande behouden wij ons het recht voor een juridische procedure in enig ander rechtsgebied aanhangig te maken wanneer wij van mening zijn dat daar een schending van deze overeenkomst plaatsvindt of is ontstaan.


10. CONTACT OPNEMEN MET DEWALT

Commentaar op deze Privacyverklaring is welkom. Als u vragen over deze Privacyverklaring heeft of over onze dienstverlening, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op reply@dewalt.com of een brief schrijven naar DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom. Alle reacties worden op deze vestiging bewaard.